Jófogás Boltok Adatvédelmi Tájékoztató

JÓFOGÁS BOLTOK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Adevinta Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, a www.jofogas.hu weboldalon elérhető Jófogás Boltok szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevétele kapcsán a Szolgáltatás használata során a weboldalra feltöltött személyes adatok adatkezelésére vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adja.

 

A személyes adatok adatkezelője:

Adevinta Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye és postacíme: 1134 Budapest, Váci út 49.

cégjegyzékszáma: 01-09-926009

képviselője: Palocsay Géza ügyvezető

Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésre került, aki a következő címen várja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos érintetti kérelmeket, kérdéseket és észrevételeket: adatvedelem@jofogas.hu

 

A Jófogás Boltok szolgáltatás kapcsán felmerülő adatkezelésekkel érintett személyes adatok:

Vezetéknév és keresztnév, mint a Bolt kapcsolattartójának adata, publikus e-mailcím, telefonszám, a Bolt elérhetőségi adatai, a Bolt megnevezése és leírása, amennyiben személyes adatot tartalmaz, a Bolt megkülönböztető fotója és képei, amennyiben személyes adatot tartalmaz, a Bolt apróhirdetései. Utolsó belépés időpontja és regisztráció időpontja, a Bolt üzenetváltásai a Weboldal más Felhasználóival.

 

Az adatkezelés jogalapjai:

A Társaság a Boltba a Felhasználó által feltöltött adatokat a Felhasználóval megkötött szerződés teljesítése jogalapján kezeli mindazon személyes adatok esetén, amelyek megadása kötelező a Bolt létrehozásához és felhasználói használatához, ezek pedig a következők: kapcsolattartói vezetéknév és keresztnév, e-mailcím és telefonszám. A Bolt üzemelésekor, a szerződés részeként a szolgáltatás ezen jellege okán, a Bolt üzemeltetőjének regisztráció időpontja és utolsó belépésének időpontja a Weboldalon nyilvánosan látható. Ezen adatok megadása kötelező, ezek nélkül a Társaság nem köti meg a szerződést.

 

A Bolt kialakításakor a Felhasználó maga rendelkezik arról, hogy e-mailcímét, telefonszámát publikussá teszi-e, illetve, hogy milyen, esetleg személyes adatot is tartalmazó nevet, leírást, képet, vagy háttérképet ad meg a Bolt nyitóoldalára, megadja-e annak címét, egyéb elérhetőségét. Amennyiben ezen kategóriákban a Felhasználó személyes adatot ad meg, az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amely bármikor visszavonható. Visszavonása azonban nem érinti az addig történt személyes adatkezelés jogszerűségét.

 

A Társaság a Bolt részére üzenetküldő rendszert tesz elérhetővé, amelyen keresztül a Bolt emailcímére küldött üzenettel a Felhasználók kapcsolatba léphetnek a Bolttal. Az üzenetküldő rendszer használata nem kötelező, önkéntes, azt a Bolt is és a Felhasználók is önkéntes hozzájárulásuk esetén és jogalapja szerint használhatják. A hozzájárulás visszavonható, a visszavonás azonban nem érinti az addig történt személyes adatkezelés jogszerűségét.

 

A Bolt apróhirdetéseiben megadott személyes adatok adatkezelésének jogalapja a Felhasználó és a Társaság közötti szerződéses jogviszony létrehozása, a jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a Felhasználó a Weboldalon erre a célra alkalmazott checkbox kipipálásával az ott meghatározott nyilatkozatával adhatja meg önkéntes és kifejezett hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonására a Weboldalon történő beállítások használatával, vagy a Társasághoz intézett nyilatkozattal van lehetőség.

Az adatkezelés célja:

A szerződéses jogalapon történő személyes adatkezelések célja a szerződés Társaság által történő teljesítése, a szolgáltatás nyújtása, a teljesítés igazolása, a szerződésből eredő díjazás számlázása.

 

A hozzájárulás alapján kezelt profiladatok esetén az adatkezelés célja a Bolt Felhasználó általi személyesebbé tétele, a felhasználói bizalom növelése.

 

Az üzenetküldő rendszer a Társaság által nyújtott szolgáltatás része, azonban annak fontos eleme, hogy a Felhasználók közötti üzeneteket a Társaság ellenőrizhesse. Az üzenetküldő rendszer adatkezelésére ennek megfelelően irányadó az Adatvédelmi Tájékoztató (https://adatvedelem.jofogas.hu/adatvedelmi-tajekoztato/) 3.1.1. és 3.1.3. pontjában az üzenetküldő rendszerre vonatkozó tájékoztatás.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

A hozzájáruláson alapuló Bolt profil-adatokat a Társaság a hozzájárulás visszavonásáig, vagy amennyiben ilyen nem történik, a Bolt Felhasználó általi törléséig kezeli publikusan, ezt követően azok zárolt adatbázisba kerülnek, a Csalásmegelőzés pontban megadott célból és jogalapon történő adatkezelés okán.

 

A Bolt apróhirdetéseiben elérhető személyes adatokat a hirdetés Felhasználó általi törléséig kezeli publikusan, ezt követően azok zárolt adatbázisba kerülnek, a Csalásmegelőzés pontban megadott célból és jogalapon történő adatkezelés okán.

 

Az üzenetküldő rendszer használata során történő adatkezelésre az Adatvédelmi Tájékoztató (https://adatvedelem.jofogas.hu/adatvedelmi-tajekoztato/) 3.1.3. pontjában meghatározott adatkezelési időtartam vonatkozik.

 

A Bolt fiókhoz tartozó adatokat a Bolt törléséig kezeli publikus, azaz a Weboldalon látható módon a Társaság, ezt követően azok zárolt adatbázisba kerülnek, a Csalásmegelőzés pontban megadott célból és jogalapon történő adatkezelés okán.

 

A szerződés megkötése és teljesítése céljából megadott azon személyes adatokat, amelyeket a Szolgáltatásnyújtásához a Felhasználó köteles megadni, a Társaság a szerződés fennállásáig kezeli, azzal, hogy a számviteli nyilvántartással kapcsolatos törvényi kötelezettsége okán a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni, emellett a szerződés megszűnését követően ezeket a Társaság azokat a Csalásmegelőzés pontban megadott célból, ideig és jogalapon történő adatkezelés okán kezelheti.

 

Csalásmegelőzés, igényérvényesítés

 

A Társaság a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése, csalás és egyéb bűncselekmény felderítése és megelőzése céljából az adatkezelés elsődleges jogalapja szerinti jogviszony megszűnésétől, illetve az üzenetküldő rendszer adatai esetén azokra a 3.1.3. pontban meghatározott adatkezelési időtartam végétől számított 24 hónap időtartam alatt a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során megadott adatokat, így különösen a hirdetést, a Bolt profilját és adatait, aktivitását, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely a Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, tárolja és megőrzi, szükség esetén pedig felhasználja az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag a Társaság érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

Az adatkezelés jogalapja a Társaság és a Weboldal további Felhasználóinak előzőekben ismertetett jogos érdekének érvényesítése.

A Társaság ezen személyes adatokat kizárólag abban az esetben használja fel, amennyiben azok kezelése egy a Weboldalon feladott hirdetés vagy igénybe vett Szolgáltatás kapcsán a hirdető, a Társaság vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, sérelem megtörténte, az esetleges felelős személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen, az igény érvényesíthető legyen. Ilyen eset például, amikor egy Felhasználó panasszal él egy hirdetéssel szemben a Társaságnál arra hivatkozva, hogy a hirdetés sérti a Felhasználó jogait (például szerzői jogait) vagy jogos érdekeit. Ebbe a körbe tartozik az is, ha egy Felhasználó kezdeményezésére hatósági, rendőrségi vagy egyéb eljárás indul egy hirdetéssel kapcsolatos jogsértés (például félrevezető hirdetés) miatt. Ezekben az esetekben a Társaság annak érdekében, hogy az esetleges jogsértések feltárhatóak legyenek, kezeli az ügyben érintett Felhasználóval, illetve hirdetéssel kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat. Ezen adatkezelés hiányában az ilyen jogsértések feltárása és kiküszöbölése aránytalan nehézségbe ütközne, és sértené a Felhasználók azon jogos érdekét, hogy a Szolgáltatásokat biztonságosan, a jogsérelem lehetőségének minimalizálásával vehessék igénybe. Különösen az járna aránytalan, a személyes adatok kezelésénél súlyosabb érdeksérelemmel, ha az esetlegesen jogellenesen eljáró (például csaló) hirdetők azzal kerülhetnék el a felelősségre vonást, hogy egyszerűen töröltetik adataikat a Társaság által, vagy maguk törlik azokat.

Érintetti jogok

Az érintett Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az élhet adathordozhatósághoz való jogával.

 

A kérelmek benyújtására az ugyfelszolgalat@jofogas.hu, a Társaság szerződést kezelő kapcsolattartójánál, vagy a Társaság székhelyére eljuttatott nyilatkozattal van lehetőség. A Társaság adatvédelmi tisztségviselője elérhetősége: adatvedelem@jofogas.hu.

 

Az érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

 

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

 

A Boltok használata során történő személyes adatkezelések további feltételeire a Jófogás Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak irányadók, különösen a Weboldal ott meghatározott funkciói, a Társaság ott meghatározott szolgáltatásai igénybevétele, használata kapcsán (https://adatvedelem.jofogas.hu/adatvedelmi-tajekoztato/).